Welkom op de website van Het Witte Raven Project - Kinderarmoede.be
example

Update

De komende weken zijn we bezig met het updaten van onze website. Oude informatie wordt geüpdatet, nieuwe evenementen worden gepubliceerd en de site krijgt een opfrisbeurt.

Nieuws

Update

De komende weken zijn we bezig met het updaten van onze website. Oude informatie wordt geüpdatet, nieuwe evenementen worden gepubliceerd en de site krijgt een opfrisbeurt.

Peter of Meter worden van het Witte Raven Project?

Peterschap pakket (3 jaar)

De inschrijver doet dit in eerste plaats omdat hij/zij het belang voor dit project inziet, maar krijgt een aantal faciliteiten in ruil die vooral de mogelijkheid bieden om onze organiserende club in zijn activiteiten beter te volgen.

De inschrijver kan indien hij/zij dat wenst op een zeer discrete wijze zijn steun aan onze witte raven uitbrengen.

Het sponsorpakket (1 jaar)

De inschrijver opteert voor de sponsoring van een witte raaf voor de termijn van 1 jaar en krijgt daarvoor de volgende faciliteiten ter beschikking

De duur en de kostprijs

De bijdragen zijn geldig per glijdend jaar en starten vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

Om het project te sponsoren is er de mogelijkheid voor een inschrijving van één glijdend jaar, u bekomt dan de status van sponsor.

Voor de peterschappen hebben wij een voorkeur tot engagement van 3 jaar en u verkrijgt de status van Peterschap. Deze minimale duurtijd is noodzakelijk  om de continuïteit van het project te garanderen, op deze manier kunnen wij ons project met een grotere doeltreffendheid verder uitbouwen . De bijdrage bedraagt 500 euro per glijdend jaar.

Beperkingen

De club vraagt de inschrijver specifieke inzage in de communicatie die de inschrijver over zijn peterschap uitbrengt, en behoudt zicht het recht voor hieraan veto te geven of gemotiveerde correcties aan te brengen ingeval nodig.

De club behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren indien niet conform met de doelstellingen van de club of het project.

De inschrijver kan ook beperkingen opleggen aan de organiserende club kinderarmoede.be bij wijze van beperkte naamsvermelding, het niet publiceren van een logo, het niet kenbaar maken van zijn bijdrage aan het project…

De bijdragen worden aan kinderarmoede.be gestort en wij storten de bedragen door naar de desbetreffende “Witte Raven” via een schoolrekening. De “Witte Raven” werken in alle discretie en wij wensen hun anonimiteit te verzekeren en te bewaren.

De inschrijver ontvangt een debetnota voor het gevraagde product.

Het Witte Raven project

Het waarom: kinderarmoede in Vlaanderen

13% van de Vlaamse kinderen (ongeveer 160.000 kinderen) leeft in een gezin met een inkomen onder de Vlaamse regionale armoederisicodrempel.  Een groot deel van hen wordt niet bereikt door de bestaande maatschappelijke diensten en voorzieningen (mutualiteiten, CAW, …)!

Die armoedesituatie resulteert voor het betrokken kind in o.a.:

De gevolgen zijn ingrijpend:

Alleen al in het Waasland gaat het om meer dan 4000 kinderen!

Meer info vind je in de Vlaamse Armoedemonitor rapporten:

2017: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedemonitor

2016: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/vlaamse-armoedebarometer-2016-1

Naar aanleiding van zijn 40e verjaardag in 2014, besliste de club Kiwanis Waasland Sint-Niklaas om de sociale acties te focussen op het probleem van kinderarmoede in het Waasland. Daartoe werd het “Witte Raven project®” opgezet dat inmiddels vijf werkingsjaren achter de rug heeft en dankzij Kiwanis Vilvoorde Noordrand ondertussen ook in Vilvoorde van start is gegaan! In de voorbije vijf jaren is het project gestadig gegroeid: het is nu actief in 90 scholen van het Waasland.

Het Witte Raven concept

Uit een uitgebreid overleg met sociale instanties, scholen, overheden … werden  volgende conclusies getrokken:

  1. acties tegen kinderarmoede lopen best via scholen, sociale kruideniers, centra voor leerlingenbegeleiding (CLBs): de detectie van het fenomeen verloopt daar vlotter;
  2. de beste struktuur krijgen we via de scholen;
  3. detectie is één ding, actie is de uitdaging!
  4. acties organiseren, opvolgen,.. vertrouwen we best toe aan “Witte Raven”: onderwijsmensen die zich hiervoor vrijwillig willen inzetten; met gevoel voor de problematiek, kunnen ze tactvol optreden en een oplossingsgerichte dynamiek aan de dag leggen.

Een Witte Raaf wordt door zijn schooldirectie aangeduid en krijgt het mandaat om via kleinschalige acties beperkte budgetten te besteden om in heel concrete noodsituaties bij een kind en/of een gezin een stukje financieel tegemoet te komen. De Witte Raven zetten zich in om de negatieve gevolgen van de kinderarmoede op de ontwikkeling van een kansarm kind te bestrijden.

Hun acties moeten in ruime mate aan volgende criteria voldoen :

Wat de werking in onze scholen betreft

Aan de directies van schoolgemeenschappen uit alle netten (vrij, gemeentelijk en gemeenschapsonderwijs) vroegen we geïnteresseerde medewerkers aan te spreken voor hun medewerking als “Witte Raaf”.

Die ontvingen elk een microbudget.

We vroegen hen om het toegekende microbudget te besteden aan dagdagelijkse noodsituaties, die de normale ontwikkeling van kinderen afremmen.

Zodra het microbudget op is, zorgt de betrokken Witte Raaf  voor een beknopt verslag van de besteding; een vervolgbudget kan dan toegekend worden.
Voor de opvolging en coördinatie van de acties in het Waasland werd omwille van de toegenomen omvang van het project een coördinatieteam opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de scholengemeenschappen (alle netten) en de Kiwanis Club.

In oktober 2014 ging het project in het Waasland van start met 44 Witte Raven.  Nu zijn er dat 88 ! In het schooljaar 2018-2019 werden in het Waasland 1268 kinderen geholpen.

In september 2017 stapte Kiwanis Vilvoorde Noordrand mee in het Witte Raven Project.  Geheel volgens het concept van het Wase project, bestrijdt deze club negatieve gevolgen van de kinderarmoede in het Vilvoordse.

Omwille van de grote organisatorische complexiteit en de te grote belasting voor de 3 clubleden die het wase project uitvoerden, werd door Kiwanis Waasland Sint-Niklaas besloten om het wase project onder te brengen in een zelfstandige en onafhankelijke vzw zodat sociaal bewogen vrijwilligers aan het project konden meewerken zonder lid van Kiwanis te worden. Witte Raven project vzw ging in mei 2019 van start met 9 stichtende leden en heeft de projectvoering in het Waasland volledig op zich genomen.

Momenteel zijn er in Vlaanderen reeds een  100-tal Witte Raven actief in meer dan 100 scholen en het aantal scholen en Witte Raven blijft steeds toenemen.

In het Waasland en ook in Vilvoorde wordt jaarlijks een Witte Raven bijeenkomst georganiseerd. Daarin wordt een opleidingselement ingelast (spreker, getuigenissen, …) en ook ruimte geboden voor ervaringsuitwisseling tussen de Witte Raven.

Financiering van het project

De middelen nodig om de microkredieten te financieren, komen uit de opbrengst van evenementen (Filmpremières, filmfestivals, eetfestijnen en concerten e.a.) georganiseerd door de deelnemende Kiwanis clubs, aangevuld met financiële donaties van sponsors en peters.

Verschillende donaties in natura door enkele mecenassen hebben ook wezenlijk bijgedragen tot het welslagen van de actie: winterjassen, voetballen, sportkledij, schoolgerief.

In de periode oktober 2014  tot september 2019 werd cumulatief  een bedrag van 135.445,- € besteed aan het project. Ook in het Vilvoordse werd sinds de opstart in het najaar 2017 in het eerste kwartaal van haar Witte Raven werking door Kiwanis Vilvoorde Noordrand reeds 10.000 € geïnvesteerd

De benodigde middelen zijn dus aanzienlijk! Zonder uw steun kunnen we het project dan ook niet bestendigen. Bijdragen aan het Wase project kan iedereen door steun aan Witte Raven project vzw en door deelname aan de sponsorende Kiwanis evenementen! Steunbijdragen kunnen gestort worden op het rekeningnummer:

BE27 0018 6355 1973
Witte Raven project Vzw

Bijdragen door deelname aan het project kan via toetreding tot de vzw (lidmaatschap).  Om daarvoor contact te nemen, zie hieronder onder Contact.

Contact

Regio Waasland:  klik hier of stuur een mail naar voorzitter@witteravenproject.be

Regio Vilvoorde en Noordrand:  klik hier of stuur een mail naar witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

Verdere uitbouw van het project

In samenwerking met onze VZW zijn al soortgelijke projecten opgestart in Hasselt, Turnhout, Tessenderlo, Ieper en Vilvoorde.

Wij stellen ons concept, ervaring en know-how graag in heel Vlaanderen ter beschikking van lokale initiatieven die een “witte-raven-project” willen opstarten en uitbouwen.

Wens je:

stuur dan een mail daarover naar voorzitter@witteravenproject.be of voor de regio Vilvoorde en Noordrand naar witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be.

Contact

Contactpersonen

Chris Van de Sande
Voorzitter Witte Raven Project vzw
voorzitter@witteravenproject.be

Witte Raven Vilvoorde
Kiwanis Vilvoorde Noordrand
witteraven@kiwanisvilvoordenoordrand.be

Copyright © 2019-2021 Witte Raven project, alle rechten voorbehouden webdesign by interactive assembly